บัญชีและภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขายอสังหาริมทรัพย์

บัญชีและภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขายอสังหาริมทรัพย์

2,700 บาท

(2,523.36 + VAT176.64)
วันที่อบรม: 6 สิงหาคม 2566
เวลา: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6608-06-301-003-01
CPD,CPA: บัญชี 04:30 อื่นๆ 02:00

รายละเอียด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีภาษีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง

 • ตารางสรุปภาระภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • สัญญาก่อสร้าง
 • สัญญารับเหมาก่อสร้างจะต้องติดอากรแสตมป์เท่าไหร่
 • ตัวอย่างการคำนวนอากรแสตมป์
 • คู่สัญญาคืออะไร และต้องติดอากรแสตมป์กี่บาท
 • กรณีที่ต้องชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น
 • E-stamp
 • ขั้นตอนการจ่ายเงินซื้อ e-stamp
 • ประเภทของสัญญาก่อสร้าง
 • ปัญหาของธุรกิจรับเหมา
 • เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง
 • ตัวอย่างสัญญาจ้าง
 • การบันทึกบัญชีสำหรับเงินรับล่วงหน้า และการออกใบกำกับภาษี
 • การบัญชีบัญชีสำหรับเงินงวด และการออกใบกำกับภาษี
 • เมื่อได้รับเงินประกันผลงานคืนมีภาระภาษีอะไรบ้าง

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กรณีทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล

 • การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วย
 • ต้นทุนการก่อสร้าง
 • หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดขั้นตอนการก่อสร้างสามารถเลือกใช้ได้ 3 วิธี
 • วิธีอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบัน กับ ประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น (Cost – to– cost Method)
 • วิธีการสำรวจเนื้องานที่ได้ทำแล้ว (Survey of Work Performed Method)
 • วิธีการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมด (Units – of – Work – performed Method)
 • ตัวอย่างตารางรับรู้รายได้
 • กรณีที่กิจการไม่สามารถประมาณการต้นทุนก่อสร้าง ได้อย่างน่าเชื่อถือ
 • การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ประเด็นภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 • สำนักงานก่อสร้างชั่วคราวต้องจดทะเบียนสาขาหรือไม่
 • จ่ายค่ารับเหมาก่อสร้างหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • ขายสินค้าพร้อมติดตั้งไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
 • จ่ายเงินใต้โต๊ะ ลงค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 • ค่าปรับงานรับเหมาก่อสร้าง
 • จ้างถมดินหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • จ้างถมดินนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่
 • การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้
 • การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
 • กรณีที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ “ใบกำกับภาษีปลอม”
 • การจ้างคนต่างด้าวทำงาน

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

 • เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์
 • วิธีการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 วิธี
  • รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน
  • รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
  • รับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ
 • การบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเป็นเงินมัดจำ
 • การรับรู้ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
 • กรณีศึกษา : การปันส่วนต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรร

ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
 • การให้ส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น กู้เงินเหลือ, ทอง, เฟอร์นิเจอร์

เหมาะสำหรับ

 • นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้ประกอบการ
นายกฤษ เกตุศร
นายกฤษ เกตุศร

ผลงานและประสบการณ์

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA)
 • เจ้าของเพจ "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี" ที่มีผู้ติดตามกว่า 230,000 คน
 • เจ้าของเพจ "บัญชีครับ" ที่มีผู้ติดตามกว่า 110,000 คน
 • [2006 - 2011] ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
 • [2011 - ปัจจุบัน] กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์