views

กรรมการให้บริษัทเช่ารถยนต์มีภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง

HIGHLIGHTS
ภาษีอะไรเกี่ยวข้องก็จะมี (1)ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีนิติบุคคลเช่ารถยนต์ที่มีการส่งมอบการครอบครองรถยนต์ ถือเป็นการเช่าผู้เช่ารถยนต์ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (2)ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสามาแบ่งได้เป็น ค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่ง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 36,000 บาทต่อเดือน และค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์เชิงพาณิชย์ สามารถนำค่าเช่ารถยนต์มาหักเป็นรายจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน (3)ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาให้เช่ารถยนต์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทค่าเช่าต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรถยนต์นั่ง เป็นภาษีซื้อต้องห้าม ส่วนกรณีรถยนต์เชิงพาณิชย์ไม่เป็นภาษีต้องห้าม สามารถนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ

รถยนต์เป็นชื่อของกรรมการ และกรรมการก็นำรถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในการทำงานของบริษัท อยากจะคิดค่าเช่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีภาษีอะไรบ้างมาเกี่ยวข้อง โพสนี้มีคำตอบให้นะครับ


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ