views

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทน

HIGHLIGHTS
ซึ่งทั้ง 3 กรณีจะใช้แตกต่างกัน ถ้าลูกค้ายอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเราก็จะคำนวนแบบปกติแล้วก็ติ๊กช่องที่ 1️⃣ ไป แต่ถ้าผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายอยากได้เงินที่เต็มจำนวนเราก็จะต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ซึ่งการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ก็จะมีวิธีการคำนวนที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีออกให้ครับ

ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าในเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) จะมีช่องให้เราติ๊ก 4 กรณีคือดังนี้
1️⃣ หัก ณ ที่จ่าย
2️⃣ ออกให้ตลอดไป
3️⃣ ออกให้ครั้งเดียว
4️⃣ อื่นๆ

ซึ่งทั้ง 3 กรณีจะใช้แตกต่างกัน ถ้าลูกค้ายอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายเราก็จะคำนวนแบบปกติแล้วก็ติ๊กช่องที่ 1️⃣ ไป แต่ถ้าผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายอยากได้เงินที่เต็มจำนวนเราก็จะต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ซึ่งการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ก็จะมีวิธีการคำนวนที่แตกต่างกัน ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีออกให้ครับ


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ