views

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/อิเล็กทรอนิกส์)

HIGHLIGHTS
ถ้าหากทำอาชีพค้าขาย(มีหน้าร้าน)มีโรงงานอุตสาหรกรรม บุคคลธรรมดาจะต้องจดทะเบียนการค้า ส่วนนิติบุคคลไม่ต้องจด แต่ในกรณีที่ค้าขาย/ให้บริการออนไลน์(มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ใครมีหน้าที่จดทะเบียนบ้าง และจดทะเบียนอย่างไร โพสนี้มีคำตอบให้ครับ


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ