views

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

HIGHLIGHTS
ตามมาตรา 1171 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท และต่อนั้นไปก็ให้มีการประชุมเช่นนี้ครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกระยะเวลา 12 เดือน 

บทลงโทษ ถ้าไม่เรียกประชุมมีความผิด
ปรับบริษัทไม่เกิน 20,000 บาท และปรับกรรมการไม่เกิน 50,000 บาท


May 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ