views

การจ่ายเงินปันผล

HIGHLIGHTS
เงินปันผล หมายถึง เงินตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัทแล้วแต่กรณี

ช่วงนี้มีผู้ประกอบการสอบถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แอดมินเลยถือโอกาสทำสรุปขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผลแบบละเอียดให้ครับ

เงินปันผล

หมายถึง เงินตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุน ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์ หรือเป็นหุ้นทุนของบริษัทแล้วแต่กรณี

เงินปันผลมาจากไหน?

เวลาเราทำธุรกิจมีกำไร เงินกำไรนั้นก็สะสมอยู่ในบริษัทสะสม ไปเรื่อยๆ บริษัทก็จะมีกำไรสะสมเมื่อผู้ถือหุ้นต้องการจะใช้เงิน บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้น

สรุปเอกสารหลักฐานที่ต้องเก็บไว้

  • หนังสือพิมพ์ (ฉบับจริง) ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)
  • หนังสือพิมพ์(ฉบับจริง) ประกาศจ่ายเงินปันผล (ประกาศหลังจากมีมติที่ประชุม)
  • รายงานการประชุม เช่น วันเวลา , สถานที่ประชุม , วาระที่ประชุม , ปิดการประชุม
  • การบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล


February 26, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ