views

การจ่ายเงินปันผล

HIGHLIGHTS
เงินปันผลระหว่างกาล ปกติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายหลังการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้างวดใดที่ดำเนินงานมีผลกำไรมากกว่าปกติ คณะกรรมการอาจเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (***เงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น ไม่มีกำไรจ่ายได้)

สำหรับกิจการที่มีผลประกอบการอันดีมาก ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเรื่องให้เครียดเพราะเมื่อกิจการเรามีกำไรสะสมมากๆ เราก็อยากจะนำเงินออกไปใช้ส่วนตัว และไม่รู้ว่าจะทำเงินออกไปด้วยวิธีให้ถูกต้อง บางกิจการก็อาจจะเลือกใช้วิธีที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยการถอนเงินออกมาใช้เลย และบันทึกบัญชีเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

บัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความหายนะ เพราะเมื่อมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการกิจการก็จะต้องคิดดอกเบี้ย ส่งผลทำให้กิจการมีรายได้ดอกเบี้ยและทำให้ต้องเสียภาษีเงินได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการแก่ได้จ่ายๆด้วยการจ่ายเงินปันผลครับ

เงินปันผลระหว่างกาล  

ปกติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายหลังการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้างวดใดที่ดำเนินงานมีผลกำไรมากกว่าปกติ คณะกรรมการอาจเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (***เงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้น ไม่มีกำไรจ่ายได้)

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจำกัด

  • ทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)
  • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บอกกล่าวให้มารับเงินปันผล)
  • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  • บันทึกบัญชีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ