views

การจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ของนายจ้างตามใบแจ้งประเมินแต่ละประเภท

HIGHLIGHTS
สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ อย่าลืมจ่ายจ่ายเงินสมทบประจำปีภายในวันที่ 31 มกราคม นะครับ มิฉะนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายนะครับ

⚠️ อย่าลืมจ่ายจ่ายเงินสมทบประจำปีภายในวันที่ 31 มกราคม นะครับ มิฉะนั้นต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่าย

นอกจากนี้นายจ้างรายงานค่าจ้างที่จ่ายจริงทั้งหมดของปีที่ผ่านมา ตามแบบแสดงใบค่าจ้างประจำปี (กท. 20ก) ภายในเดือนกุมภาพันธ์


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ