views

การยื่นภาษีกลางปี (ภ.ง.ด. 51)

HIGHLIGHTS
ภ.ง.ด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน)  ต้องยื่นภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (หากยื่นไม่ทันจะมี เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม)

เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะถือว่าเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปีละ 2 ครั้งคือ

  • ช่วงกลางปียื่นแบบ ภ.ง.ด.51
  • ช่วงปลายปียื่นแบบ ภ.ง.ด.50

โดยการนำรายได้มาหักรายจ่าย ค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ และนำมาเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อควรระวัง

  1. ไม่ยื่นรายการ (ภ.ง.ด.51) และชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ
  2. ยื่นรายการและชำระ แต่แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุผลอันควร

บทลงโทษ

  1. เงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ต้องชำระ หรือจากภาษีที่ชำระขาดไป
  2. ค่าปรับยื่นแบบภาษีล่าช้าไม่เกิน 7 วัน 1,000 เกิน 7 วัน 2,000

*เหตุผลสมควร จัดทำประมาณการกำไรสุทธิและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว


January 7, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ