views

5 เรื่อง ต้องรู้การวางแผนภาษีของกิจการ

HIGHLIGHTS
การวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดในการลดหย่อนภาษีประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลง รวมถึงไม่ต้องเสียภาษีหรือเบี้ยปรับเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น หากกิจการมีการวางแผนภาษีดี ก็จะช่วยลดปัญหาทางการเงินที่จะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องอีกด้วย

ก่อนที่จะเริ่มต้นวางแผนภาษีนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมในการวางแผนภาษีนั้นมีอะไรบ้าง

❶ รู้จริง เรื่องภาษี

เรื่องสำคัญประการแรกที่ผู้ประกอบการต้องทำ ก็คือการศึกษาหาความรู้เรื่องภาษี ว่ากิจการของเรานั้นจะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้าง และภาษีแต่ประเภทมีหลักเกณฑ์อย่างไร ทั้งอัตราภาษีที่ต้องจ่าย และระยะเวลาที่ในการยื่นภาษี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีการศึกษาเรื่องภาษีที่ดีพอ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูง ซึ่งอาจมีโทษทางกฎหมายและค่าปรับต่างๆ ตามมา

❷ ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนให้คุ้มค่า

ในวางแผนภาษี ผู้ประกอบการควรติดตามสิทธิในการลดหย่อนภาษีให้ครบถ้วนว่ามีจะสามารถประหยัดภาษีได้ด้วยช่องทางใดได้บ้าง เช่น มาตรการจากทางภาครัฐ อย่างมาตรการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องศึกษาข้อมูลการนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาหักภาษีให้ถูกต้องด้วยว่ารายจ่ายประเภทใดนำมาหักภาษีได้ รายจ่ายประเภทใดเป็นรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งหากปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ได้ครบถ้วน ก็จะช่วยให้ประหยัดภาษีได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

❸ สร้างระบบบัญชีที่ดี

กิจการที่มีระบบบัญชีที่ดี จะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานจริงที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่าย และกำไรที่ได้รับใน แต่ละเดือนทำให้สามารถคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปี ตลอดจนจะได้นำค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิประโยชน์มาใช้ในการลดหย่อน เพื่อประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้อง

❹ จัดการเอกสารให้ครบถ้วน

สิ่งที่จะหลงลืมไม่ได้เลยสำหรับการวางแผนภาษีนิติบุคคล คือเรื่องของการเก็บเอกสาร ถึงแม้ว่ากิจการจะทำทุกอย่างถูกต้อง แต่ถ้าหากไม่เก็บเอกสารไว้ให้ครบเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นสรรพากร หรือเมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้น กิจการจะต้องรวบรวมเอกสารทั้งรายรับและรายจ่ายของกิจการทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย และตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนำส่งสรรพากร

❺ ควรมีที่ปรึกษาทางภาษี

เนื่องจากเรื่องของภาษีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นกิจการจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และปัญหาทางกฎหมายตามมาในทุกๆ กรณี


August 3, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ