views

การเช่าโกดังเก็บสินค้า จะต้องจดแจ้งสาขามั้ย

HIGHLIGHTS
" สถานประกอบการ " หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ ใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย   ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งเป็นสถานประกอบการ ดังนั้นการ "เช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้า" จึงเข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการครับ

เคลียร์ชัดกับประเด็นเช่าโกดังเก็บสินค้าต้องจดทะเบียนสาขาหรือไม่ ที่มีผู้ประกอบการถามเข้ามากันเยอะ

ปล. ขนาดโกดังเก็บสินค้ายังต้องจดเพิ่มสาขาดังนั้น คำถามต่อเนื่องเช่นเปิดหน้าร้านขายของเพิ่ม, มีสำนักงานหลายแห่ง พวกนี้ไม่ต้องถามแล้วนะครับจดเพิ่มสาขาหมด


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ