views

การเบิกค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปติดต่อลูกค้า

HIGHLIGHTS
สำหรับในการจัดการค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น กิจการจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งในโพสนี้จะพูดถึงขั้นตอนการทำงาน ตัวอย่างการกำหนดระเบียบ รวมถึงตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก และเบี้ยเลี้่ยง

ผมเชื่อว่าทุกกิจการจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปติดต่อลูกค้าหรือต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท รวมถึงบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องมีการค้างคืนอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนควรที่จะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนจะช่วยทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง

สำหรับในการจัดการค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น กิจการจะต้องมีระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งในโพสนี้จะพูดถึงขั้นตอนการทำงาน ตัวอย่างการกำหนดระเบียบ รวมถึงตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก และเบี้ยเลี้่ยง


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ