views

การแก้ไขเมื่อยื่นหัก ณ ที่จ่ายผิด

HIGHLIGHTS
ปกติการยื่นผิดมักจะเกิดจาก การยื่นขาดฉบับปกติ, ยื่นเกินฉบับปกติ, ยื่นข้อมูลส่วนตัวผิด, ยื่นผิดแบบ หรือ ยื่นแบบสลับ หรือ ยื่นรายการใบแนบปนกัน ซึ่งจะใช้เอกสาร ป.ป.01 และ ป.ป.02 เพื่อส่งคำรองแก้ไข

หลังจากมีคนถามเข้ามาเยอะว่าจะแก้ไขอย่างไรกรณียื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผิด ทั้งกรณียื่นมากเกิดไป ยื่นน้อยเกินไป หรือใส่ชื่อผิด >__<

วันนี้ครูนัททำเป็นภาพสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆกันเลยนะครับ Save เก็บไว้หรือแชร์ให้คนอื่นก็ได้นะครับ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำรอง ป.ป.01 และ ป.ป.02

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ขอแก้ไข เช่น

  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สัญญาซื้อขายสินค้า/บริการ

May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ