views

กู้เงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการ ดอกเบี้ยนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
เมื่อกู้ในนามส่วนตัวมาหมุนเวียนในบริษัทปัญหาก็คือดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแต่สัญญาเงินกู้ดันเป็นเชื่อบุคคล การที่จะนำดอกเบี้ยนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อจะไม่ต้องควักเนื้อจ่ายดอกเบี้ย และนำค่าใช้จ่ายดอกเบี้่ยนั้นมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ บริษัทจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเห็นได้ว่า “ การกู้เงินมานั้น ไม่ได้กู้เงินมาเพื่อใช้ส่วนตัวของกรรมการ แต่เป็นกู้เงินมาเพื่อใช้ในบริษัท ” ถึงสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

ผู้ประกอบการหลายท่านที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจมักจะประสบกับปัญหาในการขอสินเชื่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วถ้าเราประกอบกิจการไม่ถึง 2 ปี การของสินเชื่อในชื่อของกิจการนั้นยากมาก เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่จะแนะนำให้กู้ยืมในนามส่วนตัว

เมื่อกู้ในนามส่วนตัวมาหมุนเวียนในกิจการ ปัญหาก็คือดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแต่สัญญาเงินกู้ดันเป็นเชื่อบุคคล เราจะพอมีวิธีไหนบ้างเพื่อให้ดอกเบี้ยนั้นเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ เจ้าของจะได้ไม่ต้องควักเนื้อจ่ายดอกเบี้ย และนำค่าใช้จ่ายดอกเบี้่ยนั้นมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้บิลจะไม่ใช่ชื่อบองบริษัท แต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการใช้บริการของบริษัทจริงๆ มีเอกสารประกอบว่าบริษัทได้ใช้ประโยชน์ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้


April 14, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ