views

รู้หรือไม่? ฟรีแลน์ซ์โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถขอคืนภาษีได้นะ

HIGHLIGHTS
ภาษีที่ฟรีแลนซ์โดนหัก ณ ที่จ่าย เป็นแค่การจ่ายภาษีล่วงหน้าเท่านั้น สิ้นปียังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ น้อยกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า สามารถขอภาษีที่จ่ายเกินไปคืนได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ มากกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า ให้จ่ายส่วนต่างเพิ่มให้กับสรรพากร ซึ่ง สำหรับฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่สูงนัก มักจะได้ภาษีที่ถูกหักเอาไว้คืนจากกรมสรรพากร

เวลาฟรีแลนซ์รับจ้างทำงานให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อบริษัทจ่ายชำระเงินค่าบริการให้กับฟรีแลนซ์ ส่วนใหญ่แล้วฟรีแลนซ์จะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนค่าบริการที่ตกลงกันไว้ เนื่องจากโดนหักภาษีเงินได้ ณ ที่่จ่ายเอาไว้บางส่วน เมื่อบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายจะส่งหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับฟรีแลนซ์ เป็นเอกสารใบเล็กๆ มา 1 ใบเรียกว่า “หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)”

แอดมินแนะนำให้เก็บรวบรวมหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างในระหว่างปี จากนั้นมารวมยอดข้อมูลรายได้ และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

สำหรับฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่สูงนัก มักจะได้ภาษีที่ถูกหักเอาไว้คืนจากกรมสรรพากร (ในส่วนนี้แอดมินลองคำนวนแล้วถ้ารายได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เวลายื่นภาษีมักจะได้ภาษีที่โดนหัก ณ ที่จ่ายไว้อื่น)


November 17, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ