views

ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย

HIGHLIGHTS
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี 2. การชำระเงินค่าภาษี ผู้เป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน 3. อัตราค่าภาษีป้าย แยกตามประเภทป้าย

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา

ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้น ถ้าเราเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถวชื่อร้านว่า “Incquity Coffee” ที่มีป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หน้าร้านหนึ่งอัน และเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้องเสียภาษีทั้งหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดที่กำหนด

สำหรับกำหนดการชำระภาษีป้าย ดังนี้

🟠 กำหนดยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม

🟠 สถานที่รับชำระภาษีป้าย : สำนักงานเขต และ เทศบาล

🟠 ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

🟠 เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

🟠 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย


February 8, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ