views

ขายของออนไลน์ ไม่จัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย ระวังจะซวย

HIGHLIGHTS
รายงานเงินสดรับ-จ่าย สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้อีกด้วย และในบางกิจการที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 60% เราสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงแทนการเหมาอัตราค่าใช้จ่าย 60% ได้จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลงได้เป็นหนึ่งในวิธีการวางแผนภาษีที่ทุกคนสามารถทำได้ 


สำหรับบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์ จะจัดเป็นรายได้ประเภท 40(8) ซึ่งกฏหมายกำหนดให้คุณจะต้องจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย

นอกจากนี้การทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการรู้กำไรที่แท้กิจของกิจการ ทำให้สามารถวางแผนในการทำธุรกิจได้ หลายกิจการที่ผมเจอใช้เงินปนไปปนมาจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทำธุรกิจมีกำไรหรือขาดทุนกันแน่


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ