views

ขายสินค้า VS บริการ

HIGHLIGHTS
การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าว่าเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า หรือการจ้างทำของ จะต้องพิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่า คู่สัญญามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือมุ่งถึงการทำงานและผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

หลังจากที่เราตัดสินใจประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินค่าใช้จ่าย เราจะต้องแยกให้ได้ว่าเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการ

เนื่องจากเวลาที่นิติบุคคลจ่ายค่าบริการจะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำเงินส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้

หลายครั้งที่แยกลำบากมากว่าอันไหนถือว่าเป็นการขายสินค้าอันไหนถือว่าเป็นบริษัท วันนี้แอดมินมีหลักการในแยกง่ายๆ ว่าอันไหนคือขายสินค้าหรือบริการไปดูกันเลยครับ

**การพิจารณาข้อตกลงทางการค้าว่าเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า หรือการจ้างทำของ จะต้องพิจารณาตามเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่า คู่สัญญามุ่งที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือมุ่งถึงการทำงานและผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ**


December 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ