views

ขายหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์ ยกเว้นภาษีหรือไม่

HIGHLIGHTS
ประกอบกิจการคอร์สสออนไลน์ พร้อมหนังสือคู่มือสอบ ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับหนังสือ ไม่ถือเป็นการการขายหนังสือ ถือว่าให้บริการคอร์สออนไลน์ แถมหนังสือ เข้าลักษณะเป็นรายได้ที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร)

รู้หรือไม่การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ช่วงนี้เราจะพบว่ามีการคอร์สอบรมในรูปแบบของหนังสือแถมคอร์สเรียนออนไลน์ หรือขายแฟ้มคู่มือแถมเนื้อหาวีดีโออบรมที่อยู่ในรูปแบบของ Flash drive ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่ากรณีนี้จะต้องเสียภาษีหรือไม่


March 26, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ