views

ค่าปรับ กรณีไม่จัดทำสต็อกสินค้า!

HIGHLIGHTS
ผู้ประกอบการควรจัดทำ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพราะถ่าไม่จัดทำอาจจะมีความผิดตามมาตรา 90/3 ระบุไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดทำรายงานตามมาตรา 87 ซึ่งประกอบไปด้วย

  • รายงานภาษีขาย
  • รายงานภาษีซื้อ
  • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้า

January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ