views

เงินใส่ซองงานแต่งลูกค้า ลงเป็นค่ารับรองได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
เงื่อนไขของค่ารับรองที่จะสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการตามประมวลกฏหมายรัษฏากร เงินใส่ซองช่วยงานแต่งงานลูกค้าไม่สามรถบันทึกเป็นค่ารับรองได้ เพราะรายจ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หาเพื่อประโยชน์ทางสังคมของผู้มีอำนาจจ่ายเงิน ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจ

February 3, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ