views

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร?

HIGHLIGHTS
เมื่อคุณซื้อรถยนต์ จะเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัททันทีที่ซื้อรถยนต์เข้ามา เนื่องจากรถยนต์ไม่ได้ใช้ประโยชน์หมดภายในวันเดียว โดยสามารถดูอัตราหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามที่สรรพากรกำหนด โดยแบ่งประะเภททรัพย์สินต่างๆ ยกเว้นที่ดินจะไม่มีการหักค่าเสื่อมครับ

รู้หรือไม่ว่า ทันทีที่คุณซื้อรถยนต์ 1,000,000 บาท รถยนต์จะเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัททันทีที่ซื้อรถยนต์เข้ามา เนื่องจากรถยนต์ไม่ได้ใช้ประโยชน์หมดภายในวันเดียว

บริษัทจะทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่ซื้อมาในรูปแบบของ “ค่าเสื่อมราคา” ตามอายุการใช้งานของรถยนต์


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ