views

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนบริษัท สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนที่เราจะจดทะเบียนบริษัท ในรายงานการประชุมตั้งบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มก่อการสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายออกไปก่อนสำหรับก่อตั้งบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติรายการใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

โดยปกติแล้วก่อนที่เราจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น มักจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปก่อน เช่นค่าบริการจดทะเบียนบริษัท ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ