views

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อลูกค้าสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่?

HIGHLIGHTS
กรณีใบเสร็จออกในชื่อผู้เดินทางแทยชื่อของกิจการนั้น สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่ารายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายของกิจการ วิธีการพิสูจน์ เช่น เอกสารการขออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของผู้เดินทางดังกล่าว และเหตุผลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศ

หลายกิจการมีการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการไปดูงาน หรือติดต่อการค้ากับลูกค้าต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและมีหลักฐานว่าไปทำงานจริงๆ (ไม่ได้ไปเที่ยว) กรมสรรพากรก็อนุญาตให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีได้ครับAugust 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ