views

 งบการเงินบอกอะไรเราบ้าง

HIGHLIGHTS
งบการเงินเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก เป็นการสรุปภาพรวมของกิจการแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัท เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการได้

สำหรับกิจการ SME ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบการเงินของบริษัทตัวเอง จัดทำเพียงเพราะว่ากฏหมายบังคับให้ต้องทำ เพื่อใช้สำหรับยื่นกรมพัฒน์และกรมสรรพากรเท่านั้น

งบการเงินเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก เป็นการสรุปภาพรวมของกิจการแสดงฐานะการเงินและผลการประกอบกิจการของบริษัท เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้ในการวางแผนในการดำเนินงานของกิจการได้

วันนี้แอดมินมาพามารู้จักองค์ประกอบต่างๆ ของงบการเงิน และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะสนใจในการละองค์ประกอบของงบการเงิน


June 6, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ