views

จดทะเบียนบริษัท ทุน 1 ล้าน จำเป็นต้องมีเงินจริงหรือไม่

HIGHLIGHTS
จดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินจริงไปแสดงนะครับ แต่มียกเว้น 2 กรณี ดังนี้ครับ (1.) กรณีไม่มีเงินจริง นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “เจ้าของเอาเงินสดมาลงทุนครบตามที่จดทะเบียน” (2.)นักบัญชีจะบันทึกรายการว่า “บริษัทให้กรรมการกู้ยืมเงินออกไป” แต่สิ่งที่จะเตือนก็คือถ้าไม่มีเงินจริงก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนที่ทุนเยอะ เพราะมันจะเป็นภาระในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะเมื่อคุณไม่มีเงินจริงตามที่จดทะเบียน นักบัญชีของคุณจะช่วยคุณโดนบันทึกว่าเจ้าของนำเงินสดเข้ามาลงทุนในบริษัท และบริษัทก็ได้นำดังกล่าวให้กรรมการกู้ยืมเงิน เมื่อบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการก็จะต้องคิดดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยอันนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาคือจะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจริง ยิ่งเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเยอะเท่าไหร่ก็จะเสียภาษีเยอะเท่านั้นครับ

ย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีก่อน สมัยที่ผมลาออกจากงานประจำมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง ผมก็เข้าใจว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีเงินจริงตามทุนจดทะเบียน ต้องเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒน์นับ เรียกได้ไว่าใสซื่อสุดๆ

ผมก็เก็บรวบรวมเงินทั้งหมดในชีวิตมาได้ 1 แสนบาท ก็เลยจดทะเบียนที่ทุน 1 แสนบาท วันที่จดทะเบียนแบกเงินไปเลยกลัวหายด้วย ตอนจดทะเบียนก็ถามเจ้าหน้าที่ พี่ลองนับเงินก่อนมั้ยว่าครบรึเปล่า เจ้าหน้าที่ทำหน้างง และบอกว่าน้องเอาเงินมาทำไม เค้าใช้เอกสาร “ใบสำคัญรับชำระค่าหุ้น” แทน

การพิสูจน์ว่ามีเงินจริง กรมพัฒน์จะให้ผู้ถือหุ้นไปขอเอกสารยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อยื่นยันว่าผู้ถือหุ้นมีเงินในบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นจริง

สรุปจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินจริงไปแสดงนะครับ แต่มียกเว้น 2 กรณี ดังนี้ครับ

แต่สิ่งที่จะเตือนก็คือถ้าไม่มีเงินจริงก็ไม่ควรที่จะจดทะเบียนที่ทุนเยอะ เพราะมันจะเป็นภาระในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เพราะเมื่อคุณไม่มีเงินจริงตามที่จดทะเบียน นักบัญชีของคุณจะช่วยคุณโดนบันทึกว่าเจ้าของนำเงินสดเข้ามาลงทุนในบริษัท และบริษัทก็ได้นำดังกล่าวให้กรรมการกู้ยืมเงิน เมื่อบริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการก็จะต้องคิดดอกเบี้ย ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยอันนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาคือจะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจริง ยิ่งเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการเยอะเท่าไหร่ก็จะเสียภาษีเยอะเท่านั้นครับ ^__^


April 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ