views

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร

HIGHLIGHTS
(1)กรณีงานเลี้ยง ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และกาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนภาษีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2)กรณีจับฉลาก ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หลังจากพนักงานได้รับรางวัลแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ส่วนภาษีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

เมื่อช่วงใกล้สิ้นปีหลายบริษัทก็มักจะมีการจัดจากเลี้ยงฉลองปีใหม่ใหักับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทการทำงานมาตลอดทั้งปี

วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงปีใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีของกิจการได้หรือไม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายของรางวัลจับฉลาก


May 23, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ