views

จัดสัมมนา กับ พาพนักงานไปเที่ยว

HIGHLIGHTS
เมื่อกิจการมีการจัดสัมมนาและทำได้ครบตามเงื่อนไขฉบับนี้ คือ มีระเบียบสวัสดิการกำหนดไว้, พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมโดยเท่าเทียมกัน, มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน และเพื่อประโยชน์ของกิจการ, มีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการอบรม, ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ถึงจะสามารถนำรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาประจำปี มาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้

เงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 267 (การจัดสัมมนา)

เมื่อกิจการมีการจัดสัมมนาและทำได้ครบตามเงื่อนไขฉบับนี้

  • มีระเบียบสวัสดิการกำหนดไว้
  • พนักงานทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมโดยเท่าเทียมกัน
  • มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน และเพื่อประโยชน์ของกิจการ
  • มีหลักฐานเอกสารประกอบโครงการอบรม
  • ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ถึงจะสามารถนำรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาประจำปี มาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้

ตัวอย่างรายจ่ายเช่น

  • ค่าเดินทาง
  • ค่าห้องสัมมนา, ค่าห้องพัก
  • อาหารเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับการสัมมนา
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม, ค่าบันทึกภาพ, ค่าจัดทำสื่อเกี่ยวกับการอบรม ฯลฯ

May 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ