views

จ่ายค่าจ้างพนักงานใช้หลักฐานอะไรบันทึกบัญชี

HIGHLIGHTS
การจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เหมือนกับการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการจาก Supplier ที่จะมีเอกสารใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ จากผู้ขายมาให้เราบันทึกบัญชี เพราะฉะนั้นจึงมีแค่ต้องจัดทำทะเบียนเงินประจำเดือน และ ใบสำคัญจ่าย-เงินเดือน

ผู้ประกอบการหลายท่านมักจะสงสัยว่าเวลาที่กิจการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เราจะต้องทำเอกสารอะไรสำหรับเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เพราะการจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เหมือนกับการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการจาก Supplier ที่จะมีเอกสารใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ จากผู้ขายมาให้เราบันทึกบัญชี


August 26, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ