views

หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่? หากจ่ายค่าจ้าง ค่าบริการ ไม่ถึง 1,000 บาท

HIGHLIGHTS
สัญญาระยะสั้น หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง 1,000 บาท (999.99 บาทลงมา) ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่สำหรับสัญญาระยะยาวที่มีลักษณะเป็นสัญญามีกำหนดแบ่งจ่ายเป็นงวด หรือ เป็นสัญญาระยะยาวที่จะต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆ หากสามารถคาดได้ว่ารวมตลอดระยะสัญญานั้น มียอดเงินที่จ่ายถึง 1,000 บาทก็ต้องหัก ณ ที่จ่าย

จ่ายค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ เคลียร์จบในภาพเดียวเลยครับ


February 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ