views

จ่ายค่าบริการลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย!!

HIGHLIGHTS
โดยปกติเรามักจะได้ยินคำแนะนำว่าถ้าลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายก็โยนบิลทิ้งไปสิง่ายดี ไม่ต้องเอามาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายก็จบแล้วสรรพากรไม่รู้หรอก อันที่จริงคำแนะนำนี้ก็ถูกอยู่ตรงที่ไม่มีใครรู้หรอก แต่ถ้ามองที่ความคุ้มค่าการควักค่าภาษีออกแทนดูจะคุ้มค่ากว่ามาก เพราะการนำบิลมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะช่วยให้เราจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลงซึ่งอัตราภาษีเงินได่นิติบุคคลอยู่ที่ 20% แนะ

1. โยนบิลค่าใช้จ่ายทิ้ง

ก่อนจะเลือกโยนบิลค่าใช้จ่ายทิ้ง คุณจะสำรวจกิจการของคุณเองก่อนว่ากิจการมีกำไรรึเปล่า ถ้ากิจการมีกำไรโดยปกติอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะอยู่ที่ 15% – 20%

ดังนั้นถ้าคุณเลือกโดยบิลค่าใช้จ่ายทิ้ง จะส่งผลทำให้กิจการของคุณมีกำไรมากขึ้น คุณจะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 15% – 20% กันเลยทีเดียว

ถ้ากิจการขาดทุนก็แนะนำให้ควักเงินจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน เพราะเราสามารถนำขาดทุนสะสมยกไปหักกับกำไรในปีถัดไปได้

นอกจากนี้การดึงบิลทิ้งจะทำให้เงินของกิจการรวมถึงค่าใช้จ่ายของกิจการที่บันทึกบัญชีไม่ตรงกับความเป็นจริงอีกด้วย

2. ควักเงินออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน

กรมสรรพากรบอกว่าถ้าเราลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย เราจะต้องควักเงินจ่ายค่าภาษีแทน

* ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เราควักจ่ายแทน ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม


December 5, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ