views

จ่ายค่าส่งพัสดุ/จดหมายให้ไปรษณีย์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

HIGHLIGHTS
เมื่อจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าส่งพัสดุ ส่งจดหมาย ให้กับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทอื่น เป็นการให้บริการพัสดุภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้ให้บริการและรับผิดอย่างอื่นนอกจากการขนส่ง เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1

เมื่อจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าส่งพัสดุ ส่งจดหมาย ให้กับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทอื่น เป็นการให้บริการพัสดุภัณฑ์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยไม่ได้ให้บริการและรับผิดอย่างอื่นนอกจากการขนส่ง  เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร  อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ดังนี้

กรณีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะมีกฏหมายออกมาพิเศษว่า “การขายแสตมป์ไปรษณีย์” ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแ และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ