views

ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
สรรพากรบอกว่ารายงานที่มีลักษณะเป็นการลงทุนไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้ โดยรายงานที่มีลักษณะเป็นการลงทุนให้หมายรวมถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี

มาอีกแล้วกับหนึ่งในคำถามยอดทั้งของผู้ประกอบการทั้งฝั่งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินต่างๆ

ถ้าเรามาดูกันในข้อกฏหมาย สรรพากรบอกว่ารายงานที่มีลักษณะเป็นการลงทุนไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้ โดยรายงานที่มีลักษณะเป็นการลงทุนให้หมายรวมถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่อกิจการเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี

อ้าวววววซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ รถยนต์เราใช้งานเกินปีอยู่แล้วอย่างงี้รถยนต์ 1 ล้านบาทก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยซิ โลกนี่ช่างอยู่ยากเกินไปแล้ว

แต่ก่อนที่จะโมโหสรรพากร ใจเย็นกันก่อนทางสรรพากรเค้ามองว่าทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ถ้าเราบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปทันทีเลยจะทำให้ กิจการบันทึกบัญชีไม่สะท้อนความเป็นจริงเพราะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ในปีเดียวหมด

ดังนั้นเป็นซื้อทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี เราจะต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร (Fix asset) และทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคา ^__^

ปล. หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาไม่สามารถบันทึกทรัพย์สินถาวรและคิดค่าเสื่อมราคาได้ ความจริงคือทำได้เหมือนนิติบุคคลทุกอย่างเลยครับ


August 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ