views

ซื้อเครื่องจักรในปี 2563 หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า

HIGHLIGHTS
"เครื่องจักร" หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ หรือเราจะกล่าวสั้นๆก็ได้ว่าเครื่องจักรเอาไว้ช่วยทุ่นแรงในการทำงาน ทำให้เราสามารถทำงานได้ดีและไว้ขึ้นนั่นเอง

สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่มีแผนจะลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายกิจการ นับเป็นข่าวดีมากๆ เพราะซื้อในปี 2563 เราจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีคือหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากกว่าปกติเป็น 2.5 เท่ากันเลย

นิยาม “เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ

หรือเราจะกล่าวสั้นๆก็ได้ว่าเครื่องจักรเอาไว้ช่วยทุ่นแรงในการทำงาน ทำให้เราสามารถทำงานได้ดีและไว้ขึ้นนั่นเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
– เครื่องจักรต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (มือ 1)
– เครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 31 ธันวาคม 2563 (หมายความว่าต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาในปี 2563)
– เครื่องจักรต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย
– เครื่องจักรต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น
– เครื่องจักรต้องไม่นำไปใช้ในกิจการ BOI
– ต้องแจ้งโครงการลงทุนต่อกรมสรรพากรผ่าน www.rd.go.th


😭 พนักงานบริษัทแอดมินเงินเดือนเกิน 15,000 บาทกันหมดแล้วนะสิ อดได้สิทธิหักรายจ่ายได้ 3 เท่าเลย


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ