views

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ชำระอากรแสตมป์อย่างไร

HIGHLIGHTS
ตราสารอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ผมสรุปสั้นคือการทำสัญญาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น PDF, รูปภาพ เป็นต้น (ไม่ใช่กระดาษถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ที่ทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ตราสาร ดังนี้ 1.สัญญาจ้างทำของ 2.สัญญากู้ยืมเงิน หรือทำการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 3.ใบมอบอำนาจ 4.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท และ 5.สัญญาค้ำประกัน จะต้องชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น วิธีการชำระมี 2 วิธี ชำระด้วยตัวเองผ่านระบบของกรมสรรพากร และ ชำระผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร ครับ

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ที่ทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ตราสาร ดังนี้

1.สัญญาจ้างทำของ
2.สัญญากู้ยืมเงิน หรือทำการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
3.ใบมอบอำนาจ
4.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท
5.สัญญาค้ำประกัน

จะต้องชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น วิธีการชำระมี 2 วิธี
1️⃣ ชำระด้วยตัวเองผ่านระบบของกรมสรรพากร : https://estamp.rd.go.th/stampweb/#/index
2️⃣ ชำระผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร เช่น ธนาคารกรุงไทย

ทั้ง 2 วิธีผมบอกเลยว่ามันสะดวกสบายกว่าการไปนั่งเดินทางไปกรมสรรพากรเพื่อขอซื้ออากรแสตมป์มานั่งแปะในสัญญาอีกครับ บางครั้งฝากพนักงานให้ช่วยไปซื้อ บางครั้งอาจจะโชคร้ายซื้อผิดไปซื้อแสตมป์ไปรษณีย์มาอีก >__< (ใช้แทนกันไม่ได้)

ปล. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ผมสรุปสั้นคือการทำสัญญาเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น PDF, รูปภาพ เป็นต้น (ไม่ใช่กระดาษถือเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมด)


April 14, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ