views

ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนด

HIGHLIGHTS
เอกสารในการทำบัญชีที่ใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นต้องครบถ้วนถูกต้อง ถึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรจะใช้เอกสารในกิจการที่ถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้นะครับ

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแบบฟอร์มเอกสารของกิจการในปัจจุบันนี้ถูกต้องตามที่กรมสรรพากรกำหนดหรือไม่

วันนี้ผมจัดทำตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารพร้อมคำอธิบายตามที่กรมสรรพากรกำหนดมาให้แล้วครับ

1. ใบกำกับภาษี

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. ใบเสร็จรับเงิน

4. ใบเพิ่มหนี้

5. ใบลดหนี้


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ