views

ตั้งราคาผิดอาจทำให้ธุรกิจขาดทุน

HIGHLIGHTS
หลักง่ายเราต้องท่องขึ้นใจให้ได้คือ 1.ภาษีซื้อไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของเรา เพราะเราสามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ และ 2.ภาษีขายไม่ใช่รายได้ของเรา เราแค่เก็บเงินแทนกรมสรรพากร

หลังจากที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะเริ่มงงกับการตั้งราคาขาย ว่าเราควรจะตั้งราคากี่บาทดีเพื่อให้กิจการไม่ขาดทุน

หลักง่ายเราต้องท่องขึ้นใจให้ได้คือ

1️⃣ ภาษีซื้อไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของเรา เพราะเราสามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ และ

2️⃣ ภาษีขายไม่ใช่รายได้ของเรา เราแค่เก็บเงินแทนกรมสรรพากร

วันนี้มีลูกศิษย์ Inbox มาถามเกี่ยวกับการตั้งราคาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนำมาแชร์ครับ


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ