views

ตารางค่าปรับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

HIGHLIGHTS
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องระมัดระวังไม่กระทำผิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมีค่าปรับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีโทษหนักถึงขั้นจำคุก

สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องระมัดระวังไม่กระทำผิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะมีค่าปรับที่ค่อนข้างสูง รวมถึงมีโทษหนักถึงขั้นจำคุกในเรื่องของการนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ หรือออกใบกำกับภาษีปลอม


March 26, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ