views

ตารางเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

HIGHLIGHTS
ถ้าจับเอาตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมาวางเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าในช่วงของกำไรสุทธิ/เงินได้สุทธิน้อยบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีน้อยกว่านิติบุคคล ดังนั้นการจดทะเบียนนิติบุคคลจะประหยัดภาษีก็ต่อเมื่อมีกำไรสุทธิที่สูงในระดับหนึ่ง

หลังจากที่กฏหมาย e-Payment ประกาศใช้มีหลายคนคิดว่าคงขึ้นเวลาแล้วที่จะต้องจดทะเบียนบริษัทเพื่อที่จะเสียภาษีให้น้อยลง คำถามคือจดทะเบียนบริษัทเสียภาษีน้อยลงจริงหรือไม่

ถ้าจับเอาตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลมาวางเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าในช่วงของกำไรสุทธิ/เงินได้สุทธิน้อยบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีน้อยกว่านิติบุคคล ดังนั้นการจดทะเบียนนิติบุคคลจะประหยัดภาษีก็ต่อเมื่อมีกำไรสุทธิที่สูงในระดับหนึ่ง

ดังนั้นอยากให้ทุกคนลองวางแผนดีๆก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทเพราะบางครั้งอาจจะไม่ประหยัดภาษีอย่างที่คุณคิด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีอีก


May 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ