views

ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ในการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ การขอคืนเงินประกันไฟฟ้า

HIGHLIGHTS
จากกรณีที่การไฟฟ้าเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และสำหรับผู้อาศัยในต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยเอกสารในการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.เจ้าของเงินประกันฯ ขอรับเงินคืน 2.เจ้าของเงินประกันฯ เสียชีวิต/ ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ 3.องค์การอื่นๆ 4.หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 5.ผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แค่ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า

จากกรณีที่การไฟฟ้าเปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://measy.mea.or.th
  • ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-256-3333 (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2563)
  • ลงทะเบียนที่ทำการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้อาศัยในต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • Scan QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม
  • ติดต่อที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดครับ ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 24 ชม.เลย วันนี้เลยเอาข้อมูลเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์มาบอกกัน สามารถยื่นเอกสารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ กฟน. และ กฟภ. ได้เลยครับ


April 14, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ