views

ถ้ากิจการของคุณตรงกับข้อต่อไปนี้ บอกเลยเสี่ยงเรียกแขกมาก

HIGHLIGHTS
ประเด็นความเสี่ยงของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่อาจจะทำให้มีความผิดหรือโดนตรวจสอบ ในเรื่องของรายได้ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สัมพันธ์กัน การไม่จดทะเบียน หรือการลืมยื่น ก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดบทลงโทษจากกรมสรรพากรได้

เรื่องไหนบ้างที่ท่านเค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ตำราพิชัยสงครามซุนวูกล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ดังนั้นท่านผู้ประกอบการท่านไหนที่อยากจะอยู่ห่างไกลรอดพ้นการตรวจสอบ เราควรจะต้องศึกษาว่าประเด็นความเสี่ยงไหนบ้างที่ท่านนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษ

มาเริ่มเช็คกันเลยยยย!!!

ประเด็นความเสี่ยง – ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดา

 • มีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น แต่รายได้คงที่หรือลดลง
 • ค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้ที่ยื่นแบบ
 • เลือกหักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามประเภทเงินได้
 • เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริง แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ
 • มีข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วน
 • มีรายได้จากส่งเสริมการขาย แต่ไม่สัมพันธ์กับยอดรายได้
 • มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มียอดการใช้น้ำประปา-ไฟฟ้าไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ยื่นภาษี
 • คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งส่วนกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน

ประเด็นความเสี่ยง – ประกอบกิจการในนามนิติบุคคล

 • ขาดทุนขั้นต้น
 • ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนที่ชำระ
 • สินค้าคงเหลือมากผิดปกติเมื่อเทียบกับยอดรายได้
 • ยอดขายตาม ภพ.30 ต่างกับยอดรายรับในงบการเงิน
 • มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบี้ยรับ
 • การทำรายจ่ายเท็จโดยนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงิน
 • มีค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายพนักงาน สูงผิดปกติ
 • มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค้างนานหรือข้ามรอบบัญชี
 • ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ขาดไปเกิน 25%
 • มียอดโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย มากกว่ารายได้ในงบการเงิน

ประเด็นความเสี่ยง – ค่าจ้างสำหรับยื่นประกันสังคม

 • เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง 
 • จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันเวลาปกติ 
 • การจ่ายไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างจะนำไปใช้และไม่มีเงื่อนไขในการจ่าย 
 • ต้องไม่ใช่เงินรางวัลหรือสวัสดิการหรือเงินจูงใจ 

ปล. ไม่ได้ให้ไปรบกับท่านนะครับ เพราะซุนวูกล่าวไว้ว่า “การชนะร้อยทั้งร้อยมิใช่วิธีการอันประเสริฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย จึ่งถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง” ดังนั้นไม่ต้องเจอเลยจะดีที่สุดครับ


December 29, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ