views

ถ้าไม่อยากโดนปรับอย่าลืมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

HIGHLIGHTS
ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทันทีที่เราจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จ กิจการจะต้องมีการจัดมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายใน 6 เดือน

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทันทีที่เราจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จ กิจการจะต้องมีการจัดมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายใน 6 เดือน หากไม่ได้จัดประชุมภายในเวลาที่กำหนดจะมีโทษปรับที่ค่อนข้างสูง

ปล. การเปิดบริษัทกฏระเบียบจะยุบยับนิดนึงครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของคนเดียวอีกต่อไปแล้ว กฏหมายที่ออกมาก็เพื่อความเป็นธรรมของผู้ถือหุ้นทุกคนครับ


July 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ