views

ขายของออนไลน์อย่าลืมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง

HIGHLIGHTS
ไม่จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ ปรับวันละ 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

เปิดร้านขายของออนไลน์ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายนี้บังคับทั้งการขายของออนไลน์แบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งแบบมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หากไม่ทำตามก็มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 100 บาท จนกว่าจะไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย


January 22, 2024
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ