views

ทำความรู้จักกับ อากรแสตมป์

HIGHLIGHTS
สัญญารับจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์ สัญญาจ้างทำของ คือ สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น (พูดง่ายๆอะไรที่มุ่งความสำเร็จของงานถือเป็นสัญญาจ้างทำของ สัญญาบริการรับทำบัญชีก็ต้องติดอากรแสตมป์ด้วยนะครับ)

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับอากรแสตมป์ เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่กรมสรรพากรทำหน้าที่จัดเก็บในรูปของแสตมป์ใช้สำหรับติดบนตราสารต่างๆ

ตราสารที่จะต้องติดอากรแสตมป์ ได้แก่ สัญญาเช่าโรงเรือน, เช่าซื้อทรัพย์สิน,จ้างทำของ, เงินกู้

โดยผู้ให้เช่า ผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดอากรแสตมป์

(สัญญาจ้างทำของ คือ สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงทำการงานสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานนั้น)

อัตราภาษี

มูลค่าสัญญา 1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท

ยกเว้นสัญญาเงินกู้มูลค่าสัญญา 2,000 บาทติดอากรแสตมป์ 1 บาท (ติดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าปรับ

6 เท่าของอากรแสตมป์ที่จะต้องติด ติดอากรแสตมป์เสร็จอย่างลืมขีดฆ่าป้องกันการนำกลับมาใช้อีก ถ้าไม่ขีดฆ่าก็โดนปรับ

เอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อที่มีการลงลายมือชื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ถือว่าเป็นตราสารจ้างทำของจะต้องติดอากรแสตมป์

ถ้าไม่มีการเซ็นชื่อก็ไม่จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์ แต่เวลาขึ้นศาลก็จะถือว่าสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ (ชีวิตต้องเลือกระหว่างเสี่ยงโดนโกงหรือจะต้องติดอากรแสตมป์)


February 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ