views

ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดามีข้อดีอย่างไร

HIGHLIGHTS
ข้อดีของการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง อย่างแรกคือ ไม่ต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี, ไม่มีภาระต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย, กำไรจากการประกอบกิจการนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องเสียภาษีเงินปันผล 10%, เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้, เริ่มต้น และ เลิกกิจการง่าย และทำธุรกิจกำไรน้อยกว่า 1 ล้านบาท บุคคลประหยัดภาษีมากกว่านิติบุคคล

วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีของการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ