views

ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

HIGHLIGHTS
หากผู้รับจ้าง ใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะของตน โดยไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมบังคับบัญชา หรือ ชี้แนะ และสั่งการของผู้ว่าจ้างแต่ประการใด แม้ว่าการทำงานให้จะไม่ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นของงานเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้เพื่อการดังกล่าว จะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีหน้าที่ตอบแทนซึ่งกันและกัน เข้าลักษณะเป็น "สัญญาจ้างทำของ" ที่อยู่ในบังคับที่ต้องปิดอากรแสตมป์

สัญญาให้คำปรึกษา เช่น การให้คำแนะนำด้านการตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน การจัดการทั่วไป และคำแนะนำด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ของบริษัทผู้ว่าจ้าง

หากผู้รับจ้าง

  • ใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะของตน
  • โดยไม่ได้อยู่ในอำนาจการควบคุมบังคับบัญชา หรือ ชี้แนะ และสั่งการของผู้ว่าจ้างแต่ประการใด
  • แม้ว่าการทำงานให้จะไม่ก่อให้เกิดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นของงานเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้เพื่อการดังกล่าว

จะถือเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย ต่างมีหน้าที่ตอบแทนซึ่งกันและกัน เข้าลักษณะเป็น “สัญญาจ้างทำของ”


July 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ