views

ธุรกิจอะไรบ้างที่ยอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม?

HIGHLIGHTS
หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมสินค้าหรือบริการบางอย่างมี VAT และบางอย่างก็ไม่มี VAT แล้วมีธุรกิจไหนบ้างที่ได้รับความรักจากสรรพากรกำหนดให้เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ หากมีมูลค่าของฐานภาษีเกิดขึ้นในปีหนึ่งเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราทั่วไปหรือในอัตราร้อยละ 0 แล้วแต่กรณีและคำนวณภาษีโดยใช้ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ แต่ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการบางประเภทไว้ด้วย

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/5206.0.html


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ