views

นำสินค้าไปบริจาค กระทบภาษีและบันทึกบัญชีอย่างไร

HIGHLIGHTS
นำสินค้าบริษัทบริจาคให้โรงพยาบาล กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น และไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบภ.พ.30 ส่วนการบันทึกบัญชีลงเป็นค่าใช้จ่ายการกุศลสาธารณะได้

ในช่วงวิกฤตโควิดนี้ มีหลายกิจการอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคสินค้าของกิจการให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ แต่ก็มีความกังวลว่าบริษัทไปแล้วจะมีภาษีอะไรบ้างที่กิจการจะต้องให้ความระมัดระวัง รวมถึงในเรื่องของการบันทึกบัญชีและตัดสต็อกจะต้องทำอย่างไร

วันนี้แอดมินมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับการบริจาคสินค้าให้ครับ


November 16, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ