views

บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT

HIGHLIGHTS
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามความหมายของประมวลรัษฏากร คือ บุคคลที่ขายสินค้าและให้บริการการ “ขาย” ก็คือ การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าดังนั้นการบริจาคก็ถือเป็นการโอนอย่างหนึ่ง ที่ถือเป็นการขายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การบริจาค “เงิน” ไม่ใช่สินค้า เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกฎหมายกำหนดทางเลือกในการบริจาคสินค้า กรณีไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 กรณี คือ (1)เมื่อบริจาคสินค้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ สถานพยาบาล และสถานศึกษาของราชการ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลหรือสถานพยาบาลและสถานศึกษา (2)การบริจาคทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ และบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการทางราชการ ได้แก่ สถานศึกษาของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษา ตามกฎหมายด้วยโรงเรียนเอกชน

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าจะพูดถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับหากต้องการบริจาค เงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน ฯลฯ แต่ต้องบริจาคอย่างไรถึงจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม?

หากไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจ ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การบริจาค “เงิน” ไม่ใช่สินค้า เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


April 14, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ