views

บริษัทยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยประมาณการกำไรสูงเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริง ต้องเสียค่าปรับหรือไม่

HIGHLIGHTS
ประมาณการกำไรสูงเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ต้องรับผิดเงินเพิ่ม แต่การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

ประมาณการกําไรสุทธิ คือ การประมาณการผลประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ ก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดยผู้เสียภาษีอากรที่มีหน้าที่จัดทําประมาณการกำไรสุทธิ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51และชําระภาษีเงินได้ครึ่งปี จากประมาณการกาไรสุทธิที่ได้คาดการณ์ไว้

ซึ่งหากการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ

แต่ในกรณีที่ประมาณการกำไรสูงเกินกว่าที่เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ต้องรับผิดเงินเพิ่มครับJune 8, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ